Sider - Ansøgningspulje til sommerferiehjælp 2019

Ansøgningspulje til sommerferiehjælp 2019

Ansøgningsfristen forlænges til den 3. april, da Tilskudsportalen lukkes ned d. 30. og 31. marts 2019 pga. systemændringer.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige sociale foreninger og organisationer samt almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører ferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.
Formål
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemmeboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at få hverdagen til at hænge bedre sammen samt få udvidet deres sociale netværk.
Målgruppe
Målgruppen er socialt udsatte familier med hjemboende børn, som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferieophold. Familierne kan fx være præget af misbrugsproblemer, psykisk sårbarhed, mistrivsel, social isolation, økonomiske problemer mv.
Projektperiode
Sommerferieophold skal afholdes i perioden mellem den 1. juni og den 31. august 2019. De opfølgende aktiviteter kan afholdes indtil den 31. maj 2020.
 
Midler til fordeling
Der er i satspuljen for 2019 afsat 5 mio. kr. i 2019 til en ansøgningspulje til sommerferihjælp og opfølgende social aktiviteter for udsatte familier med hjemboende børn.
 
Finanslovskonto
§ 15.26.09.22.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte til afvikling af sommerferieophold for socialt udsatte familier med hjemboende børn samt opfølgende sociale aktiviteter.
 
Ved sommerferieophold forstås ferieophold med minimum en overnatning.
 
Ved opfølgende sociale aktiviteter forstås aktiviteter, der afvikles efter sommerferieopholdets afslutning med henblik på at fastholde og udvikle kontakter og netværk samt bidrage til at hjælpe familierne ud af den udsatte situation, de befinder sig i. Det kan f.eks. være lektiecafeer, kulturudflugter, fællesspisning, temaarrangementer om forældreskab, børneopdragelse, husholdningsøkonomi, gæld, motion, sund mad mv.
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål: Julie Knutsen Worre, jkwo@socialstyrelsen.dk, +45 50 81 09 18.
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@socialstyrelsen.dk.

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
Den 3. april 2019 kl. 12.00.
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ansøgningsmateriale

     
     

     øvrigt materiale