Sider - Ansøgningspuljen: Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning

Ansøgningspuljen: Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning

Ansøgningsfrist udsat til 24. september 2019 kl. 12.00

Grundet IT-udfordringer med ansøgningsskemaet er ansøgningsfristen udsat til 24. september 2019 kl. 12.00.
 
I Ansøgningsskemaet til ansøgningspuljen er der sat begrænsning for, hvor lang ansøgningen kan være. Denne begrænsning er beklageligvis sat for lav, idet den er angivet som en begrænsning i "antal anslag" og ikke "antal ord" som tiltænkt.
Som følge af IT-opsætningen er det ikke muligt at tilrette begrænsningen, når ansøgningspuljen er udmeldt, hvorfor det for denne ansøgningspulje helt særskilt er muligt at indsende uddybende noter, der vil indgå i sagsbehandlingen af ansøgningen. Der er ingen begrænsning for, hvor meget disse noter må fylde, men det må udelukkende være en uddybning af det man ellers ville have skrevet i ansøgningen.
 
Kompetenceudvikling og frikøb af medarbejdere
Kommuner, der opnår tilskud fra ansøgningspuljen vil få tilbud om kompetenceudvikling ved Socialstyrelsen og PWC i relation til omlægningen af indsatsen på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering. Kompetenceudviklingen vil blive planlagt i dialog med den enkelte kommune, og der vil som udgangspunkt kunne afholdes 1-2 kompetenceudviklingsdage i hver kommune. Det kan også være relevant at afholde kompetenceudviklingen på tværs af kommuner, afhængigt af hvor mange der skal deltage. Kompetenceudviklingens omfang og indhold aftales nærmere i dialog med kommunernes ledelse.
I budgettet kan kommunerne estimere hvor mange medarbejdere, de ønsker frikøbt til uddannelse og opkvalificering. 
 
 
Hvem kan søge? (ansøgerkreds):
Ansøgerkredsen er alle landets kommuner.
 
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte kommunernes strategiske udvikling og omlægning af indsatsen på socialpsykiatriområdet med fokus på recovery og rehabilitering.
 
De kommuner, der opnår tilskud fra ansøgningspuljen, skal indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen og den eksterne leverandør. De skal være med til at udvikle og afprøve et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatriområdet med et større fokus på recovery og rehabilitering. Kommunerne skal således bidrage med at dele, drøfte og udvikle ny viden og aktivt omsætte denne viden i praksis og dermed udvikle den kommunale socialpsykiatri. Ud over at udvikle og omlægge sin egen socialpsykiatri skal kommunen - med udgangspunkt i egne erfaringer – medvirke i udviklingen af et generisk koncept. Konceptet skal kunne anvendes af alle landets kommuner, der ønsker en udvikling og omlægning til en recovery-orientereret og rehabiliterende tilgang.
 
Målgruppe:
Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere over 18 år, som har psykiske vanskeligheder, og som enten modtager eller med den rette indsats kan forebygge behovet for at modtage ydelser efter serviceloven.
 
Projektperiode:
01.01.2020 – 30.09.2022
 
Hvad kan der søges støtte til?:
Projektudgifter i relation til projektet. 
 
Midler til fordeling:
13,0 mio. kr.
 
Finanslovskonto:
§ 15. 75. 55. 10.
 
Kontaktperson:
Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Julie Tang på jult@socialstyrelsen.dk.
 
Bilag:
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål:
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 
 

 Ansøgningsfrist

 
​24. september 2019 kl. 12:00.
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     øvrigt materiale