Sider - Ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser

Ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser

OBS: Målgruppen for indsatsen Minding the Baby er præciseret i dokumentet ”Bilag 1 til vejledning” pr. 20/9 2019. Ansøgere, der har downloadet Bilag 1 inden denne dato, bedes erstatte dokumentet med versionen, der aktuelt er tilgængelig under ”Ansøgningsmateriale”. 
Der er d. 15/10 2019 tilføjet et link i Bilag 1 vedr. PUF.
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?:
Ansøgerkredsen er kommuner.
 
Formål:
Ansøgningspuljens formål er, at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets første 1.000 dage ved at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i livet. Gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for hjemmet er målet at styrke sårbare familier i forhold til forældrerollen, tryg tilknytning mellem barn og forældre samt barnets trivsel, sundhed og udvikling i familien.
 
Målgruppe:
Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte.
 
Projektperiode:
1. januar 2020 til 31. december 2022.
 
Hvad kan der søges støtte til?:
Midlerne fra puljen skal anvendes til at implementere en eller flere udvalgte screeningsinstrumenter og virksomme metoder målrettet sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte. Implementeringen skal ske som led i et sammengængende løft af kommunens småbørnsområde.
 
Midler til fordeling:
Der er afsat 39,7 mio. kr. til ansøgningspuljen
 
Finanslovskonto:
§ 15.25.04.30
 
Kontaktperson:
Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Camilla Bæth på cabh@socialstyrelsen.dk eller til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
 
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
8. november kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
 

 Login

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale