Sider - Ansøgningspuljen til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er)

Ansøgningspuljen til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er)

 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der etablerer et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er) på børne- og ungeområdet.

Formål
Ansøgningspuljens formål er, at plejefamilier, der har mere behandlingskrævende børn anbragt, får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner og/eller opholdssteder. Plejerfamilier med mindre behandlingskrævende børn anbragt kan også deltage i projektet.
Målgruppe
Målgruppen for ansøgningspuljen er plejefamilier med mere behandlingskrævende børn anbragt. Plejefamilier med anbragte børn, der er mindre behandlingskrævende, kan også indgå i målgruppen. Det er dog et krav, at der skal indgå plejefamilier med mere behandlingskrævende børn i de enkelte projekter.
 
Projektperiode
1. januar 2019 til 31. december 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Kommunen kan søge midler til de ekstraudgifter, der forventeligt vil være i forbindelse med etableringen af et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er) (en samarbejdsmodel). Der kan søges støtte til lønudgifter til projektleder og medarbejdere, aktiviteter i relation til udvikling af modeller og udvikling af nye tilbud fx rådgivningstilbud, akuttelefon, materialer mv. Ved siden af puljemidlerne vil kommunen modtage konsulentstøtte til at udvikle, modne og evaluere den valgte samarbejdsmodel.
 
Midler til fordeling: Der er afsat i alt 14,5 mio. kr. til ansøgningspuljen.
 
Finanslovskonto: § 15.75.15.70.
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål: Ida Lautrop-Rasmussen via ilra@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 
OBS budget
Bemærk, at der ved ansøgning skal indsendes et vejledende budget for projektet. Da budgettet er vejledende, skal udgifterne ikke fordeles på måneder. Det er alene det samlede beløb for hele projektperioden, der skal angives. Udgifterne skal fortsat specificeres ud på de konkrete aktiviteter/poster i projektet. Kommuner, som modtager støtte fra ansøgningspuljen, skal eftersende et revideret budget, som er fordelt månedsvis, når samarbejdsmodellen er kvalificeret i samarbejde med den eksterne leverandør.
Fremgangsmåde: Budgetskema 1, som ligger på puljens side på Tilskudsportalen, skal udfyldes og vedhæftes ved indsendelse af ansøgningen. Når ansøgningen skal indsendes, skal ansøger desuden angive det samlede ansøgte beløb i det elektroniske budgetskema (budgetskema 2). Det samlede beløb indtastes i projektets første måned. Beløbet, som er angivet i det elektroniske budgetskema (budgetskema 2), skal være i overensstemmelse med beløbet, som er angivet i det vedhæftede budgetskema (budgetskema 1).
 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
 

 Informationsmødet 2018

 
 

 Ansøgningsfrist

 
​9. oktober 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt Materiale