Sider - Ansøgningspulje til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF)

Ansøgningspulje til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF)

Udskydelse af udmøntning af PUF 2019
Udmøntningen af PUF (FL § 15.71.47.10.) forventes udskudt til medio juni 2019.
Projektperioden forventes forlænget tilsvarende.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger, og andre sociale initiativer, herunder frivilligcentre, der arbejder for at styrke den frivillige ulønnede indsats og for at forebygge og afhjælpe problemer for borgere, der er socialt truede eller i en svær livssituation.

Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til frivillige, sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at styrke den frivillige sociale indsats og at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker.
Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er socialt truede mennesker i samfundet (fx sindslidende, hjemløse, mennesker med alkohol- eller stofmisbrug) eller mennesker, der befinder sig i en svær livssituation.
Projektperiode
1. juni 2019 - 31. maj 2020

Hvad kan der søges støtte til?
Projekter, hvor det frivillige ulønnede arbejde udgør et centralt element i indsatsen. Konkret kan der søges til følgende projekttyper:
 • Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere
 • Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier
 • Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne
 • Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber
Ansøgningspuljen støtter afgrænsede projektudgifter. Der kan gives støtte til helt nye projekter eller allerede eksisterende projekter.

Midler til fordeling
Der er afsat i alt 45,2 mio. kr. til fordeling i 2019.
Selv om et projekt opfylder alle tildelingskriterierne, er det ikke sikkert, at det opnår støtte, da der hidtil hvert år er søgt om langt flere penge, end ansøgningspuljen indeholder. Der tages i vurderingen ikke hensyn til, om det ansøgte projekt har modtaget støtte fra ansøgningspuljen tidligere år.
Under hensyntagen til ansøgningspuljens størrelse og antal ansøgte projekter vægtes det, at et stort antal projekter, der opfylder tildelingskriterierne, kan komme i betragtning til at modtage støtte. Det er derfor ikke givet, at tilskudsmodtagere altid opnår det fulde beløb, der er ansøgt om. De typiske bevillingsstørrelser lå i 2018 i intervallet 50.000 – 300.000 kr.

Finanslovskonto
§ 15.71.47.10.
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: puf-post@socialstyrelsen.dk. 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske problemer
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning. 
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 
 

 Ansøgningsfrist

 
​15. marts 2019 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
   

   Ansøgningsmateriale

   
   

   Øvrigt materiale