Sider - Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

OBS: Grundet teknisk opdatering af Tilskudsportalen, er ansøgningsfristen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud rykket til mandag d. 19. august kl. 12:00


Hvem kan søge? (ansøgerkreds):

Frivillige organisationer og foreninger samt kommuner kan ansøge om støtte fra ansøgningspuljen.
Herudover kan tilbud efter serviceloven (§ 110 botilbud og natværesteder) modtage støtte til en ad hoc udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion, hvis det er realistisk indenfor de eksisterende fysiske rammer.
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende hjemløse kan benytte i vintermånederne og dermed modvirke de helbredsmæssige problemer, som gruppen af hjemløse ellers kan opleve.
 
Ansøgningspuljen skal understøtte frivillige organisationer, foreninger og lignende i etablering og drift af nødovernatningstilbud for hjemløse. 
Målgruppe:
Ansøgningspuljens målgruppe er gadesovende hjemløse med behov for et akut overnatningstilbud i vintermånederne, og som ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen.
Det bemærkes, at gældende ret skal følges, og at der dermed ikke må gives husrum til personer uden lovligt ophold i landet i forbindelse med etablering af nødovernatningspladser.
Midler til fordeling:
4,0 mio. kr.
Finanslovskonto:
15.75.21.20
Projektperiode: 15.11.2019 - 31.3.2020
 
Hvad kan der søges støtte til?:
Der kan gives tilskud til etableringsudgifter (soveposer, madrasser, liggeunderlag, linned o.l.), husleje og mindre driftsudgifter til vask, rengøring, let forplejning mv. Endvidere kan der ydes tilskud til lønudgifter. (udgifterne til løn må maksimalt udgøre 50.000 kr. pr. måned ved etablering af 20 pladser eller derunder).   
Kontaktperson:
 
Faglige spørgsmål: Christine Høstbo, @socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@socialstyrelsen.dk.

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​19. august kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale