Sider - Ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

OBS – der er i vejledningens afsnit 9, ad 5, side 9 fejlagtigt oplyst, at der til ansøgningen skal vedlægges et separat ”Budgetskema 1” til ansøgningen. Budget for det ansøgte projekt skal indtastes i det elektroniske budgetskema, der fremkommer i forbindelse med ansøgningsprocessen.
Der gøres opmærksom på, at det forventes, at ansøgere får svar på ansøgningen i september 2019.
Formål
Ansøgningspuljens formål er, at sikre udbredelsen af gratis landsdækkende behandlingstilbud til børn og unge under 25 år, som er belastede af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer.
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgerkredsen er kommuner, private og frivillige organisationer, eventuelt i samarbejde med hinanden.
Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge under 25 år, der er belastede af en opvækst i familier med stof- eller alkoholproblemer, herunder børn og unge som har mistet en eller begge forældre.
 
Projektperiode
Midlerne anvendes i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Midlerne fra puljen skal anvendes til gratis rådgivnings- og samtaletilbud til børn og unge, der er belastet af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholproblemer. Det kan både være individuelle og gruppeforløb.
Der kan også anvendes midler til forsamtalen, der skal tilbydes barnet eller den unge inden 14 dage, men senest inden 30 dage, fra henvendelse til afklaring af barnets eller den unges behov for støtte.
Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til lønudgifter til projektleder, fagprofessionelle, supervision og aktiviteter som led i behandlingen, formidling i forbindelse med rekruttering af børn og unge, lokaler, indretning og forplejning i forbindelse med tilbuddene. Der kan søges midler til transport for behandlere, i det omfang det indgår som led i ”satellittilbud”.
 
Midler til fordeling:
Der er afsat i alt 284,5 mio. kr. til ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen udmeldes i 2019 med 73.866.439 kr. i 2020 og 70,2 mio. kr. årligt i 2021-2023.
Finanslovskonto
§ 15.26.03.10.
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles Frederik Hyllested, frhy@socialstyrelsen.dk eller til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​4. juli 2019 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale