Sider - Ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

Ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

Vigtig information
 
Ansøgningsfristen udskydes til den 30. oktober 2019 kl. 12:00 grundet en uklarhed i ansøgningsvejledningen vedrørende udarbejdelse og indsendelse af budget.
 
Præcisering: Der skal vedhæftes et periodiseret budget ved indsendelse af ansøgningen, dvs. at udgifter skal fordeles på måneder i de projektår, hvor projektet har udgifter.
 
Af afsnit 12 i ansøgningsvejledningen: ”Udarbejdelse af budget” fremgår følgende: ”bestemmelserne om periodiserede budgetter vedrører kun fremsendelsen af det reviderede budget og dermed ikke det vejledende budget, der fremsendes ved ansøgningen”. Dette er desværre en fejl. Ansøger skal i forbindelse med indsendelse af ansøgningen efter bedste evne angive de forventede udgifter fordelt på måneder på baggrund af de foreliggende oplysninger i vejledningen, herunder afsnittet om understøttelse, der fremgår af vejledningens afsnit 7.3, og tidsplanen, der fremgår af vejledningens afsnit 7.5. Tilskudsmidler vil blive udbetalt, så udbetalingerne følger det indsendte budget med mindre tilskudsbeløbet er reduceret i forhold til det ansøgte beløb.
  
Budgettet skal indtastes i excel-arket ”Budgetskema”, som ligger på ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen. Ved indsendelse af ansøgningen vedhæftes excel-arket ”Budgetskema”. Når den elektroniske ansøgningsskema udfyldes, skal det samlede ansøgte beløb indtastes i det elektroniske budgetskema under budgetposten: ”Løn til projektleder”. Beløbet, som er angivet i det elektroniske budgetskema, skal være i overensstemmelse med beløbet, som er angivet i det vedhæftede excel-skema ”Budgetskema”.
 
Der kan kun vedhæftes én fil ved indsendelse af ansøgningen. Eventuelle budgetnoter skal derfor eftersendes efter indsendelse af ansøgningen ved brug af funktionen ”Indsend ekstra information”. Øvrige bilag indgår ikke i sagsbehandlingen.
 
Præcisering: Af afsnit 10 i ansøgningsvejledningen: ”Tilskudsberettigede udgifter” fremgår følgende: ”Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde”.  Dette er desværre en fejl. Lønniveauet for ansatte i projektet må ikke være højere end det, der er aftalt i overenskomster for tilsvarende arbejde på området. Hvis området ikke er dækket af en overenskomst, må lønniveauet ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for tilsvarende arbejde.
  
Informationsmøde
Der var informationsmøde mandag den 30. september 2019 om ansøgningspuljen. Du kan se oplægget fra informationsmødet samt spørgsmål og svar under "Øvrigt materiale".
 
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgerkredsen er alle landets kommuner.
 
Formål: Formålet med ansøgningspuljen er at bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb, med henblik på at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde.
 
Med puljen kan kommunerne være med til at kvalificere og udvikle et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i samarbejde med andre projektkommuner, Socialstyrelsen og en ekstern leverandør.
 
Målgruppe: Målgruppen er psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge, der kan have gavn af et forebyggende tilbud.
 
Projektperiode: 1. december 2019 til 31. december 2022.
 
Hvad kan der søges støtte til?: Projektudgifter i relation til projektet.
 
Midler til fordeling: 50,3 mio. kr. Det forventes, at 6 til 8 kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen.
 
Finanslovskonto: § 15.26.14.10
 
Kontaktperson: Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Rikke Plauborg i Socialstyrelsen på ripl@socialstyrelsen.dk. Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Julie Knutsen Worre på jkwo@socialstyrelsen.dk eller til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag til fredag mellem kl. 10 og 14, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
 
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål:
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 
 

 Udmeldt dato

 
​5. september 2019
 

 Ansøgningsfrist

 
​30. OKTOBER 2019 KL. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
 

 NEMID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale