Sider - Ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

Bemærk: Der er angivet et maks. antal anslag inkl. mellemrum, der kan udfyldes i nogle af felterne i det elektroniske ansøgninggskema.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgerkredsen er frivillige aktører nærmere bestemt frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, som udfører eller ønsker at udføre sociale indsatser blandt sårbare og udsatte børn og unge. Private aktører, som ikke er en frivillig organisation eller NGO, som har et væsentligt frivilligt element i indsatsen, er også omfattet af ansøgerkredsen.

Formål: Ansøgningspuljens formål er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO'er og andre private aktører med henblik på at skabe bedre vilkår for sårbare og udsatte børn og unge.
Det er ansøgningspuljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle, frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt sårbare og udsatte børn og unge.

Målgruppe: Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte børn og unge til og med 22 år, som har gavn af den indsats, frivillige organisationer, NGO᾽er og private aktører gennemfører. Udsatte børn og unge skal forstås som socialt udsatte børn og unge.

Projektperiode: 01.december 2018 til 30. november 2022

Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges støtte til udgifter til løn, konsulenthonorarer, revisor, lovpligtige forsikringer, transport, aktiviteter målrettet borgere, specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige, formidling, lokaler og småanskaffelser.

Midler til fordeling: Der er afsat i alt 10 mio. kr.

Finanslovskonto: FL 15.75.75.15

Kontaktperson: Faglige spørgsmål: Lise Emilie Berendt lber@socialstyrelsen.dk,

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Bemærk: I nogle af felterne i ansøgningsskemaet er der indsat en grænse for antallet af tegn, der kan skrives ind i feltet. 

 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​18. juni 2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE