Sider - Ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Ansøgningspuljen til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgerkredsen er kommuner, som ansøger på vegne af kommunale institutioner, selvejende institutioner, privatinstitutioner, dagpleje, puljeordninger og udliciterede institutioner. Der er mulighed for at etablere samarbejder mellem flere dagtilbud og kommuner.

Formål: Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke udsatte børns læring og trivsel gennem forsøg med målrettede sociale og tværfaglige indsatser i dagtilbud med en høj andel børn i udsatte positioner.

Dette skal ske ved at igangsætte forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene, hvor der er fokus på at styrke, udvikle og systematisere dagtilbuddenes samarbejde med forældrene samt det tværfaglige samarbejde med særligt sundhedsplejen men også med socialrådgivere og frivillige aktører.

Målgruppe: Ansøgningspuljens målgruppe er dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner.

Præcisering af målgruppe: Børn i udsatte positioner er en sammensat gruppe og omfatter bl.a. børn med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og børn, der er i risiko for at stå uden for fællesskabet.

Projektperiode: 1. oktober 2018 til 30. september 2022

Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges støtte til vikardækning og lønudgifter, der afholdes i forbindelse med, at ledere og medarbejdere deltager i projektet, aktiviteter som er relevante for projektets gennemførsel, specifikke uddannelses- og kursusaktiviteter der bidrager til at opfylde formålet med projektet, formidling, småanskaffelser, lovpligtige forsikringer, transport og revisor.

Midler til fordeling: Der er afsat i alt 52,1 mio. kr.

Finanslovskonto: FL 15.25.21.20

Kontaktperson: Faglige spørgsmål: Katrine Petrea Petersen kppe@socialstyrelsen.dk

Tekniske spørgsmål vedr. portalen stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves IT-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det IT-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med IT-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft IT-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og kokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Bemærk: Det elektroniske budgetskema består af 4 faneblade, der hver indeholder de 12 måneder, som den årlige projektperiode omfatter. F'ørste projektperiode for 2018 løber fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019 og fanebladet for 2018 indeholder 12 måneder. Anden projektperiode følger lige efter og løber fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020 osv.osv.

 

 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​14. august  2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE