Sider - Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

Hvem kan søge (ansøgerkreds):
A
nsøgerkredsen er kommuner, som søger på vegne af kommunale institutioner, selvejende og udliciterede institutioner, privatinstitutioner og puljeordninger.
Der kan ikke søges tilskud på vegne af daginstitutioner, der har fået tilskud fra ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner i 2018.
 
Formål:
Ansøgningspuljens formål er, at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner.
 
Målgruppe:
Ansøgningspuljens målgruppe er daginstitutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.
 
Projektperiode
Projektperioden er fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022.
  

Hvad kan der søges støtte til?:
Midlerne fra puljen skal anvendes til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner, hvor der er mange sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år.

Finanslovskonto:
§
15.25.04.10.

Midler til fordeling:
Der er afsat i alt 759,7 mio. kr. til ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen udmeldes med 42,7 mio. kr. i 2019 og 239,0 mio. kr. i 2020-2022.

Tidshorisont:
Det forventes, at ansøgerne får svar på ansøgningen september 2019.

Kontaktperson

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 ansøgningsfrist

 
​ 5. juli 2019 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     ansøgningsmateriale

     
     

     øvrigt materiale