Sider - Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der søger på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner.

Formål: Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.


Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Projektperiode: 01-09-2018 - 31-08-2021

Hvad kan der søges støtte til?: Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere uddannede pædagoger.
Hvis kommunen kan redegøre for, at daginstitutionen i forvejen har en pædagogandel på 75 pct. eller derover, eller hvis kommunen kan sandsynliggøre, at der er særlige praktiske eller organisatoriske omstændigheder, der vanskeliggør ansættelse af flere pædagoger, kan midlerne i stedet anvendes til ansættelse af PAU’ere eller pædagogmedhjælpere.

Midler til fordeling: Der udmeldes i alt 254,0 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Finanslovskonto: § 15.25.21.10

Kontaktperson: Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

Bemærk venligst:
Der skal ikke laves og indsendes budget ved ansøgningstidspunktet. Af tekniske grunde skal der dog ved ansøgning indsættes et beløb i budgetskemaet. Der skal derfor indtastes 1 kr. i det første projektår. Se afsnit om udarbejdelse af budget i vejledningens afsnit 13.

Børn, hvis forældre får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud samt op til 20 procent socialpædagogisk fripladstilskud må kun tælle med én gang i opgørelsen af antal udsatte børn. Dvs. barnet må ikke fremgå i både kolonne G og H i det obligatoriske bilag ’Institutionsoplysninger’.

Budgeteksempel PÆDINS.docx 

 

 Indholdsredigering

 
​16. april 2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE