Sider - Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Der er den 7. august uploadet en ny version af budgetskabelonen, da der var en regnefejl i den tidligere udsendte version. Hvis du sidder og arbejder i den gamle version anbefaler vi dig, at du henter den nye, opdaterede version ned. Se nederst på denne side under ’Øvrigt materiale’.
 
OBS: Bemærk følgende præcisering ift. opgørelse af antal helårsbørn i 2017
Det et det faktiske, realiserede børnetal for 2017, der skal angives i ansøgningen. Der skal benyttes opgørelsesmetoden, der benyttes i de kommunale budgetindberetninger. Opgørelsen skal ske som antal helårsbørn. Der skal således ikke anvendes det budgetlagte børnetal.
Ved tvivl om den konkrete udregningsmetode kan man lægge det realiserede børnetal for hver af årets måneder sammen og derpå dividere med 12. Derved korrigeres for sæsonudsving samt udvidelser/nedlæggelser i løbet af året. Børnetallet for hver af årets måneder kan opgøres den sidste dag i den pågældende måned. Børn fra andre kommuner skal også tælles med og deltidsbørn skal omregnes til helårsbørn.
Ansøgningsfristen er udskudt til onsdag den 25. april kl. 12.
Til kommuner, der allerede har ansøgt:
Hvis opgørelsen er baseret på det faktiske, realiserede antal helårsbørn i 2017 skal man ikke foretage sig noget. Hvis Socialstyrelsen ikke modtager et nyt excelark, forudsættes det, at opgørelsen er baseret på det faktiske, realiserede antal helårsbørn i 2017.
Hvis opgørelsen er baseret på det budgetterede antal helårsbørn i 2017 skal opgørelsen laves om og et nyt excelark ’institutionsoplysninger’ indsendes. Dette sker ved at logge ind på Tilskudsportalen. Under feltet ’Indsend ekstra informationer’ vedhæftes et nyt excelark ’institutionsoplysninger’, som benævnes REVIDEREDE INSTITUTIONSOPLYSNINGER.
Se evt. vedlagte skærmbillede.
 

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, der søger på vegne af kommunale daginstitutioner, selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede daginstitutioner.

Formål: Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og vidensbaseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.


Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Projektperiode: 01-09-2018 - 31-08-2021

Hvad kan der søges støtte til?: Midlerne skal anvendes til ansættelse af flere uddannede pædagoger.
Hvis kommunen kan redegøre for, at daginstitutionen i forvejen har en pædagogandel på 75 pct. eller derover, eller hvis kommunen kan sandsynliggøre, at der er særlige praktiske eller organisatoriske omstændigheder, der vanskeliggør ansættelse af flere pædagoger, kan midlerne i stedet anvendes til ansættelse af PAU’ere eller pædagogmedhjælpere.

Midler til fordeling: Der udmeldes i alt 254,0 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Finanslovskonto: § 15.25.21.10

Kontaktperson: Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

Bemærk venligst:
Der skal ikke laves og indsendes budget ved ansøgningstidspunktet. Af tekniske grunde skal der dog ved ansøgning indsættes et beløb i budgetskemaet. Der skal derfor indtastes 1 kr. i det første projektår. Se afsnit om udarbejdelse af budget i vejledningens afsnit 13.

Børn, hvis forældre får mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud samt op til 20 procent socialpædagogisk fripladstilskud må kun tælle med én gang i opgørelsen af antal udsatte børn. Dvs. barnet må ikke fremgå i både kolonne G og H i det obligatoriske bilag ’Institutionsoplysninger’.

Budgeteksempel PÆDINS.docx 

 

 Ansøgningsfrist

 
25. april 2018 kl. 12
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE